Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

 

Педагогически съветник

 

 • Жулиета Думбанова - Професионална квалификация: Психолог; Магистър по психология в управлението, четвърта професионално-квалификационна степен

 


Логопед

 

 

 • Мария Георгиева - Професионална квалификация: Логопед и учител в логопедически, предучилищни, училищни и клинични заведения; Магистър по специална педагогика; Пета професионално-квалификационна степен. Завършено висше учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски"- гр. Благоевград

   

  Месторабота: От 2001 г. в Осмо СУ "Арсени Костенцев"

  Основни дейности:

  Извършва обследване, диагностика и терапия на различни езиково-говорни нарушения – артикулационни, езикови и нарушения на четенето, писането, математиката;

  Планира, организира и провежда индивидуални програми за логопедична терапия, съобразно възрастта на ученика, равнището на индивидуалното и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение;

  Работи с учениците в посока преодоляване на специфичните логопедични трудности – сензорни, интелектуални, соматични; работи за развиване на комуникативни способности на ученика, формиране на сензорни еталони, развитие на познавателните процеси, формиране на пълноценни представи за околния свят, математически представи и др.;

  Оказва помощ с конкретни насоки на семействата.

 


Ресурсен учител

 

 

 • Катя Мавродиева - Професионална квалификация: Магистър специална педагогика; Трета професионално-квалификационна степен