Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-08-276/27.11.2020 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОСМО СУ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ"

СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС В ДНЕВНА И ИНДИВИДУАЛНА 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЧИТАНО ОТ 30.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г.

Седмично разписание за периода - 30.11.2020 г. - 21.12.2020 г.