Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Заседания на обществения съвет

2017 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за избор на председател.
 • Заседание за приемане на етичен кодекс на училищната общност на Осмо СУ на 16.02.2017 година от 18.00 часа.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за приемане на етичен кодекс на училищната общност на Осмо СУ. 
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет  за съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за I и V клас за учебната 2017/2018 г. и изготвяне на становище за училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределение на бюджета на Осмо СУ.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище, отнасящо се до възможността за разкриване на пет паралелки в първи клас за учебната 2017/2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет във връзка с храненето на учениците от Осмо СУ.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за II и VI клас за учебната 2017/2018 г. и изготвяне на становище по изпълнение на бюджета на Осмо СУ за полугодиета на 2017 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласуване на УУП за учебната 2017/2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за избор на представител за член на Съвета "Твоят час"
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище по изпълнение на бюджета на Осмо СУ за деветмесечието на 2017 г.

2018 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище по изпълнение на бюджета на Осмо СУ за 2017 г. и деклариране на съгласие за включване на Осмо СУ в списъка на иновативните училища.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета за 2018 г. и училищния план-прием в I и V клас за учебната 2018/2019 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета към 31.03.2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета към 30.06.2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за III и VII клас за учебната 2018/2019 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласуване на УУП за 2018/2019 учебна г., приемане на отчет за изпълнение на стратегията за развитие на Осмо СУ за 2017/2018 учебна г., обсъждане на мерки за подобряване на качеството на образованието в Осмо СУ за учебната 2018/2019 г. 
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета към 30.09.2018 г.

2019 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета към 31.12.2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета за 2019 г. и училищния план-прием в I и V клас за учебната 2019/2020 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета към 31.03.2019 г.
 • Протокол от проведено заседание на Обществения съвет за изготвяне на становище за участие в НП "Иновации в действие".
 • Протокол от проведено заседание на Обществения съвет за изготвяне на становище за отчет на изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2019 г. и изменение на становище за броя на паралелките в първи клас.
 • Протокол от проведено заседание на Обществения съвет за приемане на: отчет за изпълнение на стратегията за развитие на Осмо СУ за учебната 2018/2019 г.; Етичен кодекс на училищната общност; съгласуване на УУП за учебната 2019/2020 г.; обсъждане мерки за подобряване качеството на образованието в Осмо СУ; осигуряване доставка на храни и хранителни продукти.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределението на бюджета към 09.2019 г.
 • Протокол от проведено отчетно-изборно събрание на представители на родителите в ОС към Осмо СУ - мандат 2019/2020 г.

2020 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ за 2019 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за разпределението на бюджета на Осмо СУ за 2020 г., училищен план-прием за 1. и 5. кл.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за разпределението на бюджета на Осмо СУ за първото полугодие на 2020 г., 
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласувана на УУП, УП за превенция на ранно напускане на училище, Правила и мерки в условия на COVID-19
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 30.09.2020 г.
 • Протокол от проведено заседание на членове на Обществения съвет за запознаване с апела към родителите от РУО Благоевград.

 2021 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ за 2020 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за проекта на бюджета на Осмо СУ за 2021 г.