Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Прием първи клас 2024/2025

 

 

 

ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД

 

ОБЯВА

 

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени през 2024 година. Могат да постъпват деца, навършили 6 години, като важно условие е наличието на готовност за училище, потвърдена с удостоверение за завършено предучилищно образование.

 1. Процедурата по прием на ученици включва следните дейности и срокове:

 

СРОКОВЕ И ДЕЙНОСТИ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Подаване на заявление за участие в класиране за I клас (бланка по образец- Приложение № 1)

31 май – 07 юни 

2024 г.,

до 16:00 часа

17 юни -  20 юни

2024 г.,

до 16:00 часа

Обявяване на списъците с класираните ученици

11 юни 2024 г.

в 16:00 часа

24 юни 2024 г.

Записване на класирани ученици с оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование (Приложение № 2)

12 юни – 14 юни

2024 г. 

до 16:00 часа

До 26 юни 2024 г.

в 16:00 часа

Обявяване на свободни места

14 юни 2024 г. в 16:30 ч.

26 юни 2024 г. в 16:30 ч. 

Записване на ученици, желаещи за заемат свободните места – до 10 септември 2024 г.

 

      2. Класирането при приема на деца в І клас се осъществява на база  точкова система последователно в четири групи, като първо се приемат децата от първа група, което носи 100 точки,  втора група – 80 точки, трета група – 60 точки и четвърта група – 40 точки.

Когато броят на децата в определена група по водещ критерий „близост до училището“ надхвърля броя на местата, децата в тази група се подреждат  според следните допълнителни критерии:

 1. Дете с трайни увреждания над 50% - 3 точки;
 2. Дете с един или двама починали родители – 3 точки;
 3. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото  училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия им адрес;
 4. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 3 точки;
 5. Дете от семейство с повече от две деца - 3 точки.

Допълнителна информация и справки може да правите чрез „Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на Община Благоевград“, утвърдена от кмета на Благоевград.

 

                                                                          От ръководството на училището

 

 


 

Необходими документи за осъществяване на прием на ученици в I клас:

 

 1. Заявление за участие в класиране за прием в първи клас, предоставено от Община Благоевград.
 2. Копие от акта за раждане.
 3. Копия на удостоверение за регистрация по постоянен/настоящ адрес (подава се по желание на родителя).
 4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (копие) при подаване на документите и оригинала при записване на ученика.
 5. Декларация свободен текст в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас.
 6. Заявление за избор на класен ръководител (подава се по желание на родителя).
 7. Декларация за обработка на лични данни.
 8. Заявление за записване в I клас.