Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Административни услуги

Индикативен списък на образователни услуги:

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Информация

2. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища

Информация

3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Информация

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I  до VI в училище на чужда държава

Информация      Заявление

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Информация      Заявление

6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Информация       Заявление