Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Правилници и документи за учебната 2020/2021 година

Прикачени документи

Форми на обучение
Дневно разписание за учебната 2020/2021 година
Дневно разписание за ОРЕС за учениците от I - VII клас
Консултации за учениците от I - VII клас
Седмично разписание за учебната 2020/2021 г. - 2. срок
ИУП - IV и VII клас
УУП - V - VII клас
УУП - IV клас
УУП - I - III клас
Правилник за дейността на Осмо СУ
Седмично разписание за учебната 2020/2021 - 1. срок
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебна 2020 / 2021 година
П Л А Н за организирането, провеждането и отчитането на квалификационната дейност в Осмо СУ„Арсени Костенцев”
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН на Осмо СУ„Арсени Костенцев”- Благоевград за учебната 2020/2021 година
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година
С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСМО СУ ЗА ПЕРИОДА от 2020/2021 до 2024/2025 учебна година
П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОСМО СУ”АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред НА ОСМО СУ „АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ” – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
П Р А В И Л Н И К за пропускателния режим в Осмо СУ „Арсени Костенцев” за учебната 2020/2021 година
П Р А В И Л Н И К за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд в Осмо СУ„Арсени Костенцев” – Благоевград за учебната 2020/2021 година
М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОСМО СУ ”АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ”