Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Правилници и документи за учебната 2021/2022 година

Прикачени документи

Седмично разписание II срок на учебната 2021/2022 г.
Консултации V - VII клас - втори срок на 2021/2022 г.
Консултации I - IV клас -втори срок на 2021/2022 г.
Правилник за вътрешния трудов ред
Седмично разписание I срок на учебната 2021/2022 г.
Индивидуален учебен план - 6. клас
Индивидуален учебен план - 5. клас
Индивидуален учебен план - 4. клас
Училищен учебен план - V - VII клас
Училищен учебен план I - IV клас
Консултации V - VII клас
Консултации I - IV клас
Правилник за дейността
Мерки за повишаване качеството на образование
Правила и мерки за намаляване на рисковете в условията на Covid-19
Програма за превенция за ранно напускане от училище
Квалификационна дейност
Етичен кодекс
Годишен комплексен план
Целодневна организация
Стратегия за развитие на Осмо СУ
Програма за равни възможности
Правилник за пропускателния режим
Правилник за безопасни условия на обучение
Мерки за повишаване качеството на образование в Осмо СУ - 2021-2022