Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Архив

Участие в проекти:

2010/2011

Международен проект „Насилието не е нашият начин“, финансиран от Академията на централните европейски училища /АСЕS/. Партньори в проекта са училища от Загреб(Хърватия) и Неготино (Македония). Успешното реализиране на проекта показа, че обучението по английски език в Осмо СОУ е на много добро ниво.

2011/2012

Проект от НП „С грижа за всеки ученик“, модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – за ученици от пети клас, получили ниски оценки по математика на НВО в 4 клас.

Втори международен проект „Доброволчеството през поколенията“, финансиран от Академията на централните европейски училища /АСЕS/. Партньор бе национален колеж „Вода Роман“ от гр. Роман – Румъния.

Осмисляне свободното време на учениците през учебно време и в периода на ваканциите бе реализирано с проект BG051PO001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – Училище за Себеутвърждаване и Просперитет към Европейски Хоризонти /УСПЕХ/. Сформирани бяха 22 групи в различни направления с 282 ученици, ръководени от 21 преподаватели. Основните занимания на групите бяха през учебната година, а шест от тях реализираха своята дейност през ваканциите – април и юни.

В проекта на Министерството на спорта и МОН „Научи се да караш ски“ се включиха активно учениците от I до IV клас.

2012/2013

Осмисляне свободното време на учениците през учебно време и в периода на ваканциите чрез създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, предприемачество, дигитални компетентности и др., се реализира с участието ни за втора поредна година в проект BG051PO001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – Училище за Себеутвърждаване и Просперитет към Европейски Хоризонти /УСПЕХ/.

2013/2014

За трета поредна година учениците от Осмо СОУ участват в разнообразни дейности по проект по BG051PO001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – Училище за Себеутвърждаване и Просперитет към Европейски Хоризонти /УСПЕХ/, в който чрез 24 клуба за извънкласна дейност са обхванати 339 ученици.

По проекта „Студентски практики“ училището ни стана партньор на ЮЗУ „Неофит Рилски“, финансиран от ЕС. Учителите напътстваха студентите за придобиване на практически умения за работа с ученици, попълване на ЗУД и провеждане на извънкласни дейности.

2014/2015

За четвърта поредна година учениците от Осмо СОУ участват в разнообразни дейности по проект по BG051PO001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – Училище за Себеутвърждаване и Просперитет към Европейски Хоризонти /УСПЕХ/. Извънкласните дейности се реализираха в 20 групи.

2015/2016

По програма  „Училището – територия на ученика“ на МОН, модул „Подкрепа на целодневното обучение“ бе изградена зала за занимания по интереси за първокласниците от полуинтернатните групи.

По НП „ИКТ в училище“ на МОН в училището бе изграден модерен мултимедиен кабинет за ученици от всички възрастови групи.

2016 - 2018

Проект "Твоят час"

2018/2019 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 Квалиикация за професионално развите на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

„Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.”

Осмо СУ - Иновативно училище.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”.

Национална програма “Детско полицейско управление“ по инициатива на Министерството на вътрешните работи