Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Иновативно училище

"Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението"

Решение № 472 от 9 юли 2018 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛ НА ИНОВАЦИЯТА:

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Очакваме като допълнителен ефект и добавена стойност на иновативните елементи повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.   

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНОВАЦИЯТА:

 1. Въвеждане на нов учебен предмет „Дигитален свят” в 5-7 клас. Този иновативен елемент ще се развива в 4-годишен период.
 2. Използване на нови и алтернативни методи на преподаване. Този иновативен елемент ще се развива в 4-годишен период и ще обхване поетапно ученици от начален и прогимназиален етап.

   2018/2019 учебна година

2019/2020 учебна година

 • Вестник - "Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението"
 • План-график на дейностите по проекта
 • Тематично разпределение на часовете в иновативните паралелки
 • От 25.11 до 27.11., по НП "Иновации в действие", екип от учители и ученици посетиха Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев.
 • От 02.12. до 03.12., по НП "Иновации в действие", учители от Осмо СУ демонстрираха иновативни методи на преподаване пред свои колеги 

  от XI ОУ, гр. Перник и Първо ОУ гр., Гоце Делчев

2020/2021 учебна година

 • Тематично разпределение на часовете в иновативните паралелки
 • План-график на дейностите по проекта
 • По НП "Иновации в действие" от 19.04. до 22.04. обмениха опит в областта на иновативни методи на преподаване педагогически специалиси от Осмо СУ "Арсени Костенцев", 81. СУ "Виктор Юго", София и Пето СУ "Г. Измирлиев", Благоевград.
 • Публичност - постер, вестник, вестник "Струма"

2021/2022 учебна година