Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Еразъм +

Програма „Еразъм+“ е програма на

ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/?etrans=bg

 

 Проект „Иновативно училище на 21 век“ беше разработен и спечелен от Осмо СУ през 2020 година. Проектът е насочен към обучение на педагогически персонал и директори, което е ключова дейност 1 /КД1/ към Програма Еразъм+,  направление Училищно образование. В проекта бяха заложени две обучания на два екипа  от педагози от начален и прогимназиален етап с цел повишаване квалификацията на учителите от Осмо СУ, като инавативно училище и прилагането на най-новите методи и  иновативни подходи в обучението и възпитанието. В първото обучение на тема „Силата на игра базираното учене и игрифициране на обучението“, което се проведе в Болоня, Италия, през август 2021 год.  взеха участие екип от трима преподаватели – двама от начален и един  - от прогимназиален етап. Във второто обучение  на тема „ Обучаване в толерантност, разнообразие и активна гражданска позиция в класната стая на 21 век“, проведено през април 2022 год. в Сантарем, Португалия, взе участие екип от четирима преподаватели – двама от начален и двама от прогимназиален етап на обучение. Предстоят вътрешни обучения на всички преподаватели от Осмо СУ и провеждането на открити уроци с прилагането на новите методи и подходи на обучение.  

В курса „Силата на игра базираното учене и игрифициране на обучението“, в Болония, Италия взеха участие трима преподаватели отучилището – двама  учители от Начален етап на обучение : г-жа Радослава
Илиева и г-жа Светла Писерева и един учител от прогимназиален етап –Валентина Стефанова. В курса в Сантарем, Португалия се включиха четирима участници – г-н Биров, директор на Осмо СУ; г-жа В.
Стефанова, преподавател по английски език; г-жа Галя Владова –преподавател по информационни технологии и г-жа Радослава Илиева, начален учител с английски език. Участниците в обучителните
квлафикационни курсове проведоха две обучания на преподавателите от Осмо СУ, като им представиха иновативните методи на обучение, предоставиха им всички обучителни материали, които да бъдат прилагани в съвременната класна стая.