Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Логопед

 

 

Мария Георгиева

Завършено висше учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски"- гр. Благоевград

Специалност: Специална педагогика

ОКС: Магистър

Месторабота: От 2001 г. в Осмо СУ "Арсени Костенцев"

Длъжност: Логопед

Основни дейности:

Извършва обследване, диагностика и терапия на различни езиково-говорни нарушения – артикулационни, езикови и нарушения на четенето, писането, математиката;

Планира, организира и провежда индивидуални програми за логопедична терапия, съобразно възрастта на ученика, равнището на индивидуалното и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение;

Работи с учениците в посока преодоляване на специфичните логопедични трудности – сензорни, интелектуални, соматични; работи за развиване на комуникативни способности на ученика, формиране на сензорни еталони, развитие на познавателните процеси, формиране на пълноценни представи за околния свят, математически представи и др.;

Оказва помощ с конкретни насоки на семействата.