Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Ресурсен учител

 

 

Катя Мавродиевастарши ресурсен учител

Професионална квалификация:
Дефектология – Учител в пом. детска градина и пом. училище І –ІІІ клас;
Олигофренопедагог V-VІІІ клас; Магистър по специална педагогика; Втора професионално квалификационна степен;

Завършено висше учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" –  гр. Благоевград

 

Месторабота: Осмо СУ "Арсени Костенцев"

Ресурсният учител е специален педагог, който предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда и съдейства за усвояването на учебни знания и умения.

Основни дейности:

Ресурсният учител прави оценка на индивидуалните образователни възможности и потребности на ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. Участва  при изготвяне на планове за подкрепа и индивидуални учебни програми по предметите, по които учениците със специални образователни потребности се подпомагат.

Съдейства за планиране и съобразяване на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните способности и темп на развитие на учениците на ресурсно подпомагане. Работи със специфични педагогически  методи, които подпомагат усвояването на учебни знания, улесняват процеса на адаптация и социализация в осигуряването на приобщаващото образование.

Създава условия за предразполагане на учениците със специални образователни потребности към творческо себеизразяване и активно включване в извънкласните дейности на съучениците.