Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Педагогически съветник

 

  

 

Жулиета Думбанова 

Професионална квалификация: Психолог; Магистър по психология в управлението, четвърта професионално-квалификационна степен

Основни дейности и функции в училище:

Консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото;

Подпомагане на личностното развитие и адаптирането на учениците към образователната среда;

Консултиране на ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес;

Посредничество при разрешаване на конфликти;

Кариерно ориентиране  консултиране на учениците.